" قزلجەکند " روستایی کە در آن سنگ پا تولید می‌شود

روستای قزلجە‌کند با وجود پنج معدن " پوکە " یکی از ثروتمندترین روستاهای ایران نامیدە می‌شود، کە اکثر خانوادەهای این روستا در زمینە‌ی تولید سنگ پا فعالیت دارند و از این طریق امرار معاش می‌کنند.

روستای قزلجە‌کند با وجود پنج معدن " پوکە " یکی از ثروتمندترین روستاهای ایران نامیدە می‌شود، کە اکثر خانوادەهای این روستا در زمینە‌ی تولید سنگ پا فعالیت دارند و از این طریق امرار معاش می‌کنند.

 

مرکز خبر- روستای قزلجە‌کند کە در ٣۵ کیلومتری مرکز شهرستان قروە استان کوردستان واقع شدە است و دارای جمعیت ٢٠٠ خانوار می‌باشد. منبع درآمد مردم روستا کشاورزی و دامداری است، همچنین دارای چندین معدن پوکە و باغ‌های انگور می‌باشد. روستای قزلجە‌کند با وجود پنج معدن پوکە یکی از ثروتمندترین روستاهای ایران نامیدە می‌شود کە اکثر خانوادەهای آن روستا در زمینە‌ی تولید سنگ پا فعالیت دارند و با پوکەهای معدنی بازماندە از کوە آتشفشانی سنگ پا تولید می‌کنند.

سنگ پا در واقع از صخرەهای در حال انفجار آتشفشان‌ها بە دست می‌آید، این سنگ‌ها وقتی بە بیرون از دهانە پرت می‌شوند، حین سرد شدن، گازی  از آن خارج می‌شود کە سبب سوراخ سوراخ شدنشان می‌شوند، همین بافت اسفنجی شکل و زبر این سنگ است کە باعث شدە خاصیت سایش و لایەبردارداشتە باشد. سنگ پا بە دلیل قابلیت سایندگی‌اش از آن برای زدودن لایەهای سفت مردەی پوست در پاشنەی پا استفادە می‌شود.

مردم روستا تختەسنگ‌ها را از معدن‌های واقع در حومە روستای قزلجەکند و با وجود جادەهای خراب و نااستاندارد با فرغون بە روستا منتقل می‌کنند تا با آن سنگ پا بسازند، در روستای قزلجەکند کار در قالب واحدهای تولیدی انجام نمی‌گیرد، مردم جلو درب خانە یا در حیاط خانە خودشان فعالیت می‌کنند. هر کس بە اندازەای کە بتوانند سنگ پا درست می‌کنند و عدەای هم آنچە را کە دیگران ساختەاند، خریداری کردە و با قیمت بالاتری بە شهرها و کشورهای مختلف عرضە می‌کنند.

مردمان این دیار روی معدن طلا قرار دارند، ارزش این سنگ‌های معدنی کمتر از طلا نیست، ولی آنچە از این ثروت خدادادی قسمت مردمان این روستا شدە، چیزی جز گرد و خاک و آب حاوی آرسنیک نیست. نبود آب آشامیدنی و جادەهای استاندارد و امکانات لازم در این روستای طلایی زندگی را بر مردم سخت کرده است.