سیاست

«ما زنان توانستیم با هوشمندی و قدرتمان ملت‌ها را زیر یک چتر قرار دهیم»

لیلیان احوازی از اعضای حرکە انضال عربی معتقد است این نظام برای تضعيف ملل همیشه زنان را هدف قرار داده و به روش‌های مختلفی که دارد سعی دارد زنان را سرکوب کند و ما باید همیشه اتحاد داشته باشیم تا با استقامت بتوانیم ظلم‌های آن را فاش کنیم.

کارواقتصاد

فیلترینگ، فشاری مضاعف بر کسب و کار زنان

زنان فشار فیلترینگ را چندین برابر بیشتر بە دوش می‌کشند، چون هزاران زن سرپرست خانوار وجود دارند کە برای تٲمین مایحتاج خود، فرزندان و خانە کار می‌کنند و با فروش آنلاین کالا در فضای مجازی روزگار می‌گذرانند.