کارواقتصاد

زنان شاغل، کارگر فصلی و معلم در مهاباد تحت تاثیر بحران اقتصادی

شعار ژن ژیان آزادی اصلی‌ترین شعار انقلاب جاری در کوردستان و ایران است، اما واقعیت اجتماعی متفاوت‌تر است و زنان از بحران اقتصادی این روزها بیشتر رنج می‌برند، تبعیض‌ از هر سویی وجود دارد، دولت، خانوادە و بازر مردانە و بحران اقتصادی تبعیض را تشدید کردە است.