سیاست

فراز و فرود مشارکت سیاسی زنان در لیبی؛ روایتی از مبارزه و پایداری

علی‌رغم حضور زنان لیبیایی در عرصه سیاست از طریق مجاری ممکن، آنها کماکان با موانع و چالش‌های متعددی مواجه می‌باشند که مسیر فعالیت سیاسی و مشارکت مؤثر آنان در فرآیندهای انتخاباتی را با دشواری‌هایی همراه ساخته است.

کارواقتصاد

تلاش بی‌وقفه زنان بنت جبیل برای حفظ اقتصاد محلی در سایه جنگ

زنان مناطق جنوبی لبنان با پیامدهای ناگوار منازعاتی که بیش از نه ماه است تداوم یافته، مواجه گشته‌اند. این پیامدها شامل ترک اجباری محل سکونت و مهاجرت به نواحی امن‌تر؛ و مقاومت در شرایطی که با بمباران مداوم و حس مرگ همراه است.

فرهنگ و هنر

«خودسانسوری بزرگ‌ترین مانع خلاقیت زنان نویسنده است»

مژدە.س می‌گوید: امروز زنان بیشتر به سمت خودآگاهی می‌روند اما مسیر هموار نیست و نویسندگان جوان با عدم استقبال مخاطب، کم توجهی منتقدان، عدم سرمایه‌گذاری، خودسانسوری و بعضاً جدی نگرفتن از سوی جامعه دست به گریبان‌اند.