سیاست

نادیده انگاری سیاسی زنان خشونت عریان

علیرغم وجود قوانین پیشرفته در زمینه حقوق زنان، سیاستمداران زن در تونس همچنان در معرض خشونت‌های سیاسی قرار دارد. صدا و نظرات سیاسی زنان نادیده انگاشته شده و مسیر فعالیت آنان در عرصه سیاست همچنان با موانع و خطرات فراوانی همراه است.

کارواقتصاد

«در زندگی دامداری بیشتر کارها بر عهدەی زنان است»

زهرا شهسواری، زن دامدار ایل سنجابی در خصوص زندگی چادرنشینی، دامداری و وضعیت زنان در جامعەی عشایری می‌گوید: مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر بیشتر و بیشتر می‌شود و زندگی دامداری به جایی رسیده است که درآمدمان به زحمت فراوانش نمی‌ارزد.

فرهنگ و هنر

آمنه رمیلی: نیروهای ارتجاعی قادر به کنترل و سرکوب زنان نخواهند بود

آمنه رمیلی، نویسنده نامی تونسی، می‌گوید: پیروزی‌هایی را که همیشه با سوءاستفاده از وجود زنان بدست می‌آمده، در حال نابودی است. او معتقد است این پیروزی‌های دروغین که حاصل سرکوب زنان از سوی قدرت‌های حاکم بوده، دیگر پابرجا نیست و رفته رفته از بین خواهد رفت.