کارواقتصاد

کمپین «کارگران قوی» برای زنان شاغل در غزه

در غزه زنان جای خود را در کمپین «کارگران قوی» گرفته‌اند، ثریا ابوزهری خاطرنشان کرد که زنان برای حقوق خود مبارزه خواهند کرد و تا رسیدن به نتیجه به مبارزات خود ادامه خواهند داد.