در باره

از دیروز تا امروز صدای زنان، ژنهای نوین است

در سرزمینی تاریخی کە دست زنان بە وجود آن زندگی بخشید؛ خاورمیانە. خیزش زنان همانند آفتابگردانی است کە روبە خورشید یا روشنای سر از خاک بر‌آوردە است. خیزش بی‌مانند زنان در این سرزمین بە روشنای برای زنان جهان تبدیل شدە است. 

 برای آنکە آنچە را در طول  تاریخ با دستان خود ساختە و بە وجود آوردە است، بیشتر در معرض دید بگذارد و خود را بە زنان جهان برساند. نیاز بە با هم بودن بار دیگر زنان را در کنار هم قرار داد.

زنان روزنامەنگار با فیض گرفتن از تجارب خود، از گذشتە بە سوی آیندە برای نشان دادن واقعیت با زبانی نوین بە راە افتادند.

زنانی کە در تولیدی‌ها هر روز، تلاشهایشان پایمال و استثمار می‌شود، در خانەها و کوچەها، با هویت کارگری، هنری، آکادمیستی و گاهی با هویت نوسیندگی نادیدە گرفتە می‌شوند، همیشە با خشونت با آنها رفتار می‌شود، برای اولین‌بار صدایشان دیوارها و مرزها را می‌شکند.

در آژانس ژنهای نوین زنانی کە رهگذر حقیقتند، علیە قالب‌ و زبان رایج شدە، با وجود سادگی خود با اخبار و نوشتەهایشان خود را بە خوانندگانشان می‌رسانند.

با عربی، فارسی، کوردی، ترکی و انگلیزی بدون در نظر گرفتن اختلافات زبانی، دینی و نژادی، داستان همە زنان را، با فرصت با هم بودنی کە بە آن دست یافتەاند، بە یاد می‌آورند و آن را خواهند نوشت.

تشکل رسانەای زنان در سویس پیشگام زنان است تا واقعیت را در صفحات زنانەیشان بە اشتراک بگذارند.

زنان روزنامەنگار با آژانسی نوین دست بە کار شدند، ژنهای نوین خود را بە زندگی زنان در ایستگاەهای مختلف خاورمیانە می‌رساند و برای ایجاد تغییر در زندگی‌شان آنها را وادار بە شنیدن می‌کند.

چە خوب کە با ما همراە هستید.