در میان مردم لک و لر نیز زنان توانستەاند بیش از پیش در بازار و جامعه حضور یابند

زنان صاحب کسب و کار در کویشت از وضعیت حضور زنان در جامعه و بازار می‌گویند و عنوان می‌کنند زنان در میان مردم لک و لر در سالیان اخیر توانستەاند بیش از پیش در بازار، سطح شهر، کارگاەها، دانشگاەها و... حضور یابند.

ژوان کرمی

کویشت - نرجس درویشی یکی از این زنان کارآفرین و فعال کویشت است. وی که مشاور پوست و مو و همچنین مشاور کسب و کار است، ضمن ادارەی فروشگاه پوشاکش به همراه "فهیمه نعیمی"، فروشگاه آنلاینی هم در زمینەی پوست و مو دارند و تاکنون زنان زیادی را در زمینەی راەاندازی کسب و کار جدیدشان یاری نموده است.

 

«تاکنون بیش از پنجاه شغل برای زنان ایجاد کردەایم»

نرجس درویشی در خصوص تخصص و حیطەی فعالیت خود می‌گوید: «من همراه با شریکم فروشگاه پوشاک داریم و بیش از سه سال است آن را به خوبی اداره می‌کنیم. همیشه سعی کردەایم با برنامه جلو برویم و تاکنون موفقیت‌های زیادی را کسب کردەایم. سال به سال و ماه به ماه ما پیشرفت داشتەایم و توانستەایم فروشگاهمان را به عنوان یک بنگاه اقتصادی توسعه داده و علیرغم وضعیت بسیار بد اقتصادی در ایران رشد خیلی خوبی داشته باشیم. همچنین در زمینەی پوست و مو نیز فروشگاه آنلاین موفقی داریم و توانستەایم چندین شعبه در شهرهای دیگر منطقه راەاندازی کنیم. همەی این شعبات توسط زنان اداره می‌شوند، چه مدیر و چه فروشندەهای استخدام شده همگی زن هستند. البته ایشان به استخدام ما درنیامدەاند بلکه ما یاریشان کرده و به آنها مشاوره و کالا دادەایم تا کسب و کار خود را راەاندازی کنند. اما می‌شود گفت که از این راه بیش از ۵۰ شغل برای زنان لک، لر و کورد ایجاد کردەایم».

 

«مهارتی ندیدەام که مرد توانایی آن را داشته باشد اما زن نتواند آن را انجام دهد»

این زن کارآفرین در خصوص تٲثیر جنسیت بر حضورشان در بازار و فعالیت‌های اقتصادیشان به نکات حائز اهمیتی اشاره کرد و بیان کرد: «ما سه سال است که این فروشگاه را اداره می‌کنیم و پیش از آن نیز چند شغل دیگر را در بازار تجربە کردەام و در کل نزدیک ۱۰ سال است که در بازار فعالیت دارم؛ اما در این مدت کار یا مهارتی ندیدەام که مرد توانایی آن را داشته باشد اما زن نتواند آن را انجام دهد. حساب و کتاب، روابط عمومی، بازاریابی، تبلیغات، برخورد با مشتری و دیزاین فروشگاه مهارت‌هایی بودەاند که ما باید کسب می‌کردیم. در این چندین سال حضورمان در بازار به خوبی این مهارت‌ها را در خودمان ارتقاء دادەایم. من حتی باور ندارم که توانایی جسمی زن از مرد به صورت طبیعی کمتر است، بلکه اگر تفاوتی هست حاصل محیط، تربیت و آموزش ماست. اکنون زنان زیادی در جهان به ورزش، کارهای سنگین یا حتی مسئولیت‌های نظامی مشغولند، پس اگر شرایط فراهم باشد حتی در آن زمینه هم چیزی از مردان کم نداریم».

 

«استقلال زن احتمال ستم بر وی را کاهش می‌دهد»

فهیمه نعیمی نیز که به همراه نرجس درویشی به صورت شراکتی فروشگاه را راەاندازی کرده و آن را اداره می‌کنند، نظر خود را دربارەی اشتغال در بیرون از منزل و استقلال مالی زنان اینگونه بیان کرد: «به نظر من زنان باید به صورت آزادانه در بازار کار حضور یابند و بتوانند با فعالیت خودشان به استقلال مالی دست یابند. اشتغال و استقلال مالی زنان هم بر روح و روان، اعتمادبەنفس، شادی، روابط عمومی و ارتباطات اجتماعیشان تٲثیر مثبت می‌گذارد و هم اینکه با مستقل نمودن زن از پدر، برادر، شوهر یا هر مرد دیگری احتمال ستم بر زن را کاهش می‌دهد. زن مستقل مجبور نخواهد بود بدرفتاری، خشونت، سوءاستفاده و آزار جنسی، جسمی و کلامی را تحمل کند».

 

«در میان مردم لک و لر نیز زنان توانستەاند بیش از پیش در بازار حضور یابند»

وی در ادامه در مورد وضعیت زنان لک و لر به ویژه در شهر کویشت گفت: «خوشبختانه زنان روزبەروز بیشتر و بیشتر با حقوق خود آشنا می‌شوند و خواهان آزادی و برابری هستند. در کویشت و در میان مردم لک و لر نیز زنان در سالیان اخیر توانستەاند بیش از پیش در بازار، سطح شهر، کارگاەها، دانشگاەها و... حضور یابند و این مسئله به وضوح قابل مشاهده و ملموس است. من هم به نوبەی خودم از زنان می‌خواهم که خود را در همەی زمینەهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقویت کنند و در حوزەهای علمی، هنری، ادبی، ورزشی یا در بازار و کسابت مهارت‌های خود را ارتقاء دهند. جامعەی ما به زنان قوی و خلاقش نیاز دارد».

 

«اگر زنان هم بیرون از خانه فعالیت کنند، زندگی خیلی بهتر می‌شود»

فاطمه شاهیوند دیگر زن اهل کویشت است که علیرغم اینکه فرزندی خردسال دارد، فروشگاه کوچکی برای فروش «کیک خانگی» دایر کرده است. وی که در هنر شیرینی و کیک پزی مهارت بالایی دارد نظرات خود را اینگونه به زبان آورد: «من کیک خانگی درست می‌کنم، یک سالی می‌شود که در خانه فعالیت داشتەام، بعد یک سال وامی گرفتم و بیرون مغازه دایر کردم. اکنون در کنار کیک خانگی وسایل تولد و تم تولد و کالاهای کادویی را هم در مغازەام عرضه می‌کنم. الان تقریبا چهار ماهی می‌شود که فعالیت دارم، خیلی خوب است، از کارم خیلی راضی هستم. به نظر من اگر بشود زنان هم در کنار مردان بیرون از خانه فعالیت داشته باشند، زندگی خیلی بهتر می‌شود. اینکه زنان استقلال مالی داشته باشند، به نظر من خیلی خوب است، می‌توانند خودشان برای زندگی خودشان برنامەریزی کنند و مشکلاتشان در زندگی خیلی کمتر می‌شود».