افزایش قیمت‌ها زندگی مردم ادلب را با مشکل مواجە ساختە است

با توجە بە شرایط اقتصادی دشوار، زنان ادلب توانایی تامین مواد مورد نیاز خود و خانوادە را از دست دادەاند، موادی کە خانوادەها برای گذران زندگی خود بە آن وابستە هستند.

با توجە بە شرایط اقتصادی دشوار، زنان ادلب توانایی تامین مواد مورد نیاز خود و خانوادە  را از دست دادەاند، موادی کە خانوادەها برای گذران زندگی خود بە آن وابستە هستند.  

 

سهیر ادلبی

ادلب- با افزایش قیمت سبزیجات و مواد خوراکی غیر قابل کنترل  در سال جاری زنان ادلب با مشکلات عمدە روبرو هستند.

سعدە الحبوش، زنی ٣٠ سالە، در حالی کە بە لیست قیمت سبزیجات در بازار الدانا شمال ادلب فکر می‌کرد، از افزایش دیوانەوار  قیمت سبزیجات بە ویژە پس از جایگزینی واحد پول سوریە با ترکیە، سخن می‌گفت. وی می‌پرسد "چگونە می‌توانیم مواد خوراکی تهیە  کنیم در حالی کە شاهد افزایش دو برابری قیمت‌ها هستیم؟"

بە گفتەی وی اکنون تنها افراد ثروتمند می‌توانند لوازم ضروری را تهیە کنند و مردم فقیر توانایی خرید را از دست دادەاند.

سعدە می‌گوید خانوادەی وی در زمستان بە لوازمی کە او در تابستان تهیە می‌کرد وابستە بودند و با آن زندگی می‌کردند، اما بە گفتەی وی اکنون در چگونگی تهیە لوازم زمستان ماندە و گیج شدە است.

 

منع واردات سبزیجات بە مناطق شمال سوریە با هدف حمایت از کشاورزان و تولیدات داخلی، افزایش قیمت‌ها را در پی داشت و اکنون بسیاری از مردم عادی نمی‌توانند آن رو قبول کنند، چرا کە قدرت خرید آنها کاهش یافتە است.

صبحیە انور  نیز از افزایش قیمت‌ها، بی ثباتی بازار ، عدم کنترل بر آن و مغایرت قیمت فروشگاهی با فروشگاە دیگر را مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید: فروشندەها بە مردم رحم نمی‌کنند و بە خواست خود قیمت را افزایش می‌دهند و از مردم فقیر سوء استفادە می‌کنند، گاهی قیمت محصولی در بازار  یا فروشگاهی دە برابر همان محصول در فروشگاە دیگر است، کسی بر بازار نظارت ندارد و قیمت‌ها کنترل نمی‌شوند، ما فقرا  در مورد چگونگی تامین مایحتاج خود سردرگم هستیم."

 

وی از تهیە انواع مواد خوراکی برای زمستان در سال‌های گذشتە می‌گوید " ما این سنت خود را تاکنون حفظ کردەایم، با وجود غذا در خانە ما از فقر و گرسنگی زمستان هنگامی کە برف جادەها را می‌پوشاند نمی‌ترسیم، اما امسال خانەهای ما خالی خواهد بود."

 

افزایش قیمت‌ها در ادلب باعث شد تا بسیاری از مواد خوراکی، بە ویژە غذاهای زمستانی کە برای مردم ادلب اهمیت ویژە دارد، کنار گذاشتە شود.

لیان عبدالحمید، فارغ‌التحصیل دانشکدە اقتصاد در مورد افزایش قیمت‌ها چنین گفت: آخرین نگرانی دولت این است کە بە افزایش قیمت‌ها رسیدگی و آن را کنترل کند." وی از مسئولین می‌خواهد "تا جای کە می‌توانید قیمت را کاهش دهید تا فقرا نیز بتوانند مواد مورد نیاز خد را تامین کنند."

وی در ادامە می‌گوید، جنگ در بدتر شدن شرایط زندگی بسیاری از مردم بە دلیل آوارگی و از دست دادن زمین‌های کشاورزی و منابع درآمد خود ، تاثیر گذاشتە است. کسانی کە ثروتمند بودند اکنون فقیر هستند و کسانی کە قبلا زندگی عادی داشتند اکنون زیر خط فقر هستند.

وی می‌گوید" باید بازار کنتل شود و بر آن نظارت داشتە باشند، مقررات مجازات برای تجار و سوء استفادەگران و عاملین افزایش قیمت تشدید شود."

براساس گزارش سالانە دیدەبان حقوق بشر، بیش از ٩٠٪ مرد سوریە زیر خط فقر زندگی می‌کنند، همچنین بە گفتەی اکجما ماجتیموفا مسئول سازمان بهداشت جهانی در سوریە "٩ میلیون و ٣٠٠ هزار نفر در سوریە فاقد غذای  کافی هستند."

الیزابت بایرز، سخنگوی برنامە جهانی غذای سازمان ملل متحد در مورد بحران غذایی  بی سابقە در سوریە پس از شیوع ویروس کرونا هشدار دادە است.