قطع ١۵٠ اصلە درخت کهنسال در روستای کانی میران

قطع ١۵ اصلە درخت در روستای کانی میران از توابع شهرستان پینجوین استان سلیمانی واکنش‌های بسیاری در پی داشت و دو کشاورز بە قطع این درختان متهم شدند.

هلبجە- بە منظور پاکسازی زمین و استفادە از آن برای کشاورزی در روستای کانی میران از توبع شهرستان پینجوین استان سلیمانی، ١۵٠ اصلە درخت قطع شدند.

در روستای کانی میران بە وضوح درختان کهنسال قطع شدە مشاهدە می‌شود، در همین راستا بخش حقوقی ادارەی محیط زیست سلیمانی دو تن را بە قطع درختان این روستا متهم کردە است. خوشی علی غریب، رئیس ادارەی حقوقی محیط زیست سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار ما  با اشارە بە فصل زمستان، شروع سرما و افزایش قطع درختان گفت: «برای بررسی این رویداد بە روستا آمدە و بە عنوان نمایندەی حقوقی در دادگاە بازپرسی پینجوین از متهمان تحقیقات قانونی انجام خواهیم داد.» وی در ادامەی سخنانش بە فصل زمستان و افزایش قطع درختان نیز اشارە کرد.

حاجی مصطفی محمود عضو انجمن روستا در حالی کە درختان قطع شدە را نظارە می‌کرد گفت: «من از قطع درختان خبر نداشتم،  مالک این زمین را می‌شناسم و می‌دانم کە چگونە فروختە شدە است، جنگلبانان نیز در اینجا حضور پیدا کردە و موضوع را بررسی و  تمام اطلاعات دقیق گزارش شدە است و بە هیچ وجە از قطع درختان مطلع نبودە و از همین لحظە نیز تحقیقات پلیس محیط زیست ادامە دارد.»

براساس آمار منابع طبیعی و محیط زیست سلیمانی ١۵٠ اصلە درخت کهنسال قطع و در حال حاضر این درختان ضبط شدە و دو نفر از شهروندان نیز بە  دلیل مشارکت در قطع درختان بە دادگاە احضار شدەاند.