آغاز فصل برداشت کنجد و بذر هندوانە توسط زنان کوبانی

با آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی در مناطق شمال و شرق سوریە (روژآوا)، زنان نیز برداشت محصولات خود از جملە دانەهای کنجد و هندوانە را آغاز و تاکید کردند زنان در انجام امور کشاورزی با مشکلات بیشتری روبرو می‌شوند.

 

نورشان عبدی

کوبانی- زمین‌های کشاورزی کانتون کوبانی بە ویژە ضلع غربی آن، بسیار حاصلخیز است و با تنوع محصولات خود شناختە شدە است، محصولات آن باعث شدە کە بیشتر مردم این مناطق بە انجام کشاورزی بپردازند.

 

افزایش سطح زیر کشت کنجد در کوبانی

کنجد محصول کشاورزی مهمی در جهان محسوب می‌شود، بیش از ۵٠٪ دانەهای آن روغن است، علاوەبر اینکە در تهیەی طحین، شیرینی و آویشن از آن استفادە می‌شود، کشت آن هزینەبر نیست و گیاە آن بە عنوان علوفەی دام‌ها مورد استفادە قرار می‌گیرد، بە همین دلیل کشت آن در کوبانی مرسوم شدە است. 

 

 

مکیە حنیفە شیخ دمر ٦۵ سالە، از روستای کابلک در غرب کوبانی چگونگی کشت کنجد را توضیح می‌دهد، " پس از اتمام فصل گندم و جو در  خرداد ماە، آمادە سازی برای کشت کنجد را آغاز می‌کنیم"، وی افزود " رشد کنجد بە آب زیادی نیاز ندارد بنابراین کشاورز  تنها ۴ بار بە طور متناوب آن را آبیاری می‌کند و علف‌های هرزی کە پس از آبیاری رشد می‌کنند را تمیز می‌کند" و ادامە داد، "در ابتدای کشت کنجد خاک با کود شیمیایی تقویت می‌شود کە این کود بە رشد بیشتر و جوانە زدن زودهنگام کنجد کمک می‌کند."

 

از دو سال پیش بیشتر مناطق شمال و شرق سوریە بە دلیل کشت آسان کنجد و عدم بە کارگیری هزینە و تلاش بسیار در تولید آن و قیمت بالای آن هنگام فروش، شاهد کشت گستردەی این محصول هستند.

 

 مکیە حنیفە همچنین در مورد چگونگی برداشت این محصول می‌گوید " از آغاز ماە اکتبر زنان برداشت کنجد را آغاز می‌کنند کە این برداشت در سە مرحلە انجام می‌شود، کنجدها با دست برداشت شدە کە باید خاک آن مرطوب باشد و گیاهان آن دستە بندی شدە و بە مدت ١۵ روز جلو آفتاب قرار دادە می‌شوند تا خشک شود"، وی ادامە می‌دهد "با تکان دادن گیاە دانەهای خشک شدە از گیاە جدا می‌شوند، سپس آن را الک کردە و بار دیگر دانە را در معرض آفتاب قرار می‌دهند تا رطوبت آن کاملا از بین برود و نپوسد." 

کشت و برداشت کنجد نیز همانند دیگر محصولات توسط زنان انجام می‌شود، "بیشتر کسانی کە در زمینەی کشاورزی، باغداری و کارهای فصلی کار می‌کنند زن هستند، حتی کارگرانی کە با دستمزد خاصی بر روی زمین قابل کشت کار می‌کنند زن هستند چون زنان بیش از مردان سختی‌های کار را تحمل می‌کنند".

کشاورزی امسال با چالش‌های بسیاری از جملە افزایش دما، کاهش سطح آب رودخانەی فرات و قطع آن توسط دولت ترکیە روبرو شد، خشکسالی‌ باعث خشکی چاەها شد و  این چالش‌ها باعث کاهش کیفیت و تولید محصولات کشاورزی شد، پس بیشتر کشاورزان منطقە بە کشت کنجد کە تولید آن نیازمند آب نیست روی آوردند.

 مکیە شیخ دمر، در این مورد می‌گوید،" تابستان امسال با افزایش دما روبرو شدیم و این تاثیر منفی در کشت کنجد داشت".

وی همچنین بە کاهش محصول امسال اشارە کرد و گفت، " کنجد بە عنوان محصولی پربازدە شناختە شدە است و هر دانەی آن چندین دانە می‌دهد اما امسال کاملا متفاوت بود از هر دە بوتە تنها یک بوتە کامل است، برداشت خوب از کنجد بە هوای معتدل نیازمند است."

 

فصل برداشت بذر هندوانە، روش کشت و برداشت آن

علاوەبر محصولات کشاورزی مختلفی کە در کانتون کوبانی کشت می‌شود،هندوانەی بذری نیز از محصولات شناختە شدەی این منطقە است.

 

 امل علی ٢۵ سالە، کارگر اهل روستای قنایە واقع در غرب کانتون کوبانی می‌گوید، "هر سال همین ماە، برداشت محصولات مختلف را آغاز می‌کنیم، چند روز پیش برداشت هندوانەی بذری را آغاز کردیم، هندوانە دو نوع است یکی میوە است کە در ابتدای تابستان برداشت می‌شود و هندوانە بذری متفاوت است و اندازەی آن کوچک است و دیر برداشت می‌شود."

وی چگونگی کشت و برداشت آن را توضیح می‌دهد، "بە منظور ایجاد شرایط مناسب، زمین باید سە بار آبیاری شود و لازم است در ابتدای فصل دو بار کوددهی شود، برداشت آن نیز با دست انجام می‌شود، بە صورت دستە و بە مدت سە روز در مکانی جمع‌آوری می‌شوند، سپس با دستگاهی مخصوص پوست و تخم آن از هم جدا می‌شود، پوست بە عنوان علوفەی دام‌ها مورد استفادە قرار می‌گیرد و دانەها در مکانی مناسب پخش می‌شود تا جلوی نور آفتان کاملا خشک شوند."

امل علی در مورد مشکلات کار کشاورزی می‌گوید، "کلا کار کشاورزی مشکلات و سختی‌های خاص خود را دارد، پس از آبیاری نیاز بە تمیز کردن دارد و هنگام برداشت نیز وزن آن سنگین است و نیاز بە قدرت بدنی بالایی دارد و این باعث می‌شود زمان بیشتری برای برداشت آن صرف شود."