«با اتحادمان، دشمن را نابود می‌کنیم»

یکی از موضوعات اصلی کنفرانس زنان عراق در بغداد، خشونت علیه زنان، به ویژه نسل‌کشی زنان ایزدی بود. یکی از شرکت‌کنندگان می‌گوید ما با اتحادمان دشمن را در تمام حملاتش شکست خواهیم داد.

اوین زندا

 

بغداد – با وجود همەی  فعالیت‌هایی کە  پیرامون نسل‌کشی ۳ اوت ۲۰۱۴ ایزدیها انجام شدە، نخستین بار است کە کنفرانس عمومی  در سطح بینالمللی با حضور زنانی از آلمان، روسیه، لبنان، عراق و باشور(جنوب) کوردستان در مورد این نسل‌کشی برگزار می‌شود.

فایزه خطاب عمر، عضو کنگره‌ی‌ ملی کوردستان(KNK)  در مصاحبە با خبرگزاری زن در رابطە با تاثیرات نسل‌کشی کە در بین ایزدی‌ها بە عنوان فرمان شناختە می‌شود بر جامعەی ایزدی و بە ویژە زنان گفت: «در بحث پیرامون نسل‌‌کشی زنان باید بدانیم نسل‌کشی زنان با فرمان (نسل‌کشی) ۷۴ آغاز نشده است. نسل‌کشی زنان سال‌هاست وجود داشته و امروزه هنوز ادامه دارد. البته صدور فرمان علیە ایزدیها  در طول تاریخ تاثیر بسزایی بر زنان در تمام زمینهها داشته است و ما همواره شاهد رنج زنان ایزدی هستیم ، چه شکنجهی فیزیکی باشد و چه تجاوز جنسی و روانی».

 

«مبارزین کورد به یاری ایزدیها شتافتند»

فایزه خطاب در ادامەی سخنان خود با تاکید بر اینکە دولت عراق باید قوانین حمایت از زنان ایزیدی نجات یافتە را اجرایی کند و افزود: زیرا زنان در جریان مقاومتهایشان با سختیها و بیماریهای بسیاری رو به رو شدهاند و ما به عنوان مردم کورد و  ایزدی باید به دین و مردم خود متعهد باشیم. کاری که داعش با مردم به ویژه جامعه ایزیدی انجام داد درندگی محض بود و بلافاصله به طرز وحشیانەای زنان را تحت تاثیر قرار داد. کسانی که به کمک جامعه ایزدی شتافتند، مبارزین پ.ک.ک بودند.  افراد زیادی حضور داشتند، اما از مردم محافظت نمیکردند و تنها پ.ک.ک وظایف بشردوستانه خود را انجام می‌داد. قبل از حملات داعش، ما چیز زیادی از جامعه ایزدی نمیدانستیم زیرا برای در امان ماندن از حملهها جامعه خود را بسته نگه داشته بودند، زمانی که جامعه ایزیدی خود را شناخت، نیروهای خود مانند ی.ش.ژ، تاژی و چندین نیروی دیگر را جمع کرده، خود را سازماندهی کرد و تا به امروز از همه جهات پیشرفت کردهاست.  من ایزیدی نیستم، اما بسیار علاقهمندم که همه با هم به جامعه ایزدی ملحق شویم و به آنها کمک کنیم.

 

«طرز فکر و فلسفه رهبر آپو به ما نیرو بخشید»

فایزه در سخنان خود بر تفکر و فلسفه عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد تاکید کرد و گفت: «ایده و فلسفەی رهبر آپو برای انسان‌های تمام جهان ارزش قائل است و به زنان قدرت میبخشد که بتوانند روی پای خود بایستند، زیرا زنان بنیانگذاران جامعه هستند و همیشه هدف دشمن قرار می‌گیرند.  ایدهها و فلسفەی رهبر آپو موجب پیشرفت زنان بسیاری بود و باعث شد زنان تصمیم بگیرند روی پای خود بایستند».