«لازم است مردم در مورد اطلاعاتی کە پزشکان ارائە می‌دهند، هوشیار باشند»

نشمیل رسول می‌گوید: حضور پزشکان در برنامه‌های تلویزیونی و ارائە اطلاعات در مورد همه چیز باعث ایجاد تردید در بین مردم شده است، به گونه‌ای که تأثیرات روانی ایجاد می‌کند و در این معضل، رسانه‌ها نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

شنیار بایز

سلیمانی- امروزە پزشکان زیادی هستند کە به طور مداوم در برنامەهای تلویزیونی و شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا می‌کنند و هر بار با موضوعی متفاوت شهروندان را دچار تردید می‌کنند. چون برخی گفتەها و اطلاعات پزشکی کە خود پیشتر منتشر کردەاند را تکذیب می‌کنند، در این زمینە رسانەها هم در گسترش این مشکل نقش بسزایی دارند و برای جذب مخاطبین بیشتر از پزشکان استفادە می‌کنند  این در حالی است کە شاید توصیه‌ها و اطلاعات برای همەی مردم یکسان نباشد.

 

«برخی پزشکان برای منفعت خود، اطلاعاتی را منتشر می کنند کە برای همە یکسان نیست»

 نشمیل رسول، متخصص سلامت روان  در خصوص این معضل، گفت: اطلاعات زیادی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر می‌شود شکی نیست که اشتراک این اطلاعات مفید است اما اگر همین اطلاعات هوشیارانە منتشر نشود عواقب منفی را بە دنبال خواهد داشت، زیرا اطلاعات زیاد می‌تواند درست باشد یا اشتباە.

وی با اشارە بە انتشار مطالب توسط پزشکان و افراد برجستە گفت: هر پزشک یا فرد برجسته‌ای کە مطالبی را منتشر می‌كند سعی کند آن مطالب سودمند باشد نە اینکە باعث تردید و سردرگمی شود. پزشکی کە در  برنامەی تلویزیون حضور می‌یابد و اطلاعاتی را برای مخاطبین بیان می‌كند فکر می‌کند این اطلاعات برای همه صدق می‌کند در حالی که ممکن است این آگاهی‌ها برای همە درست نباشد، پزشکان اطلاعات را منتشر می‌کنند تا بازار خود را گرم کنند، اما در واقع به مخاطبین آسیب می‌رسانند.

 

«همیشە دانش پزشکی در حال تغییر است»  

 نشمیل رسول در ادامە می‌گوید: علم در حال پیشرفت است وقتی اطلاعاتی از طرف یک پزشک منتشر می‌شود  و بعد از مدتی این اطلاعات تغییر می‌كنند، مردم دچار سردرگمی می‌شوند. او گفت: اگر به مردم بگوییم به حرف پزشکان گوش ندهید، می‌گویند پس به چه کسی گوش کنیم، پس این وظیفه مردم نیست بلکه وظیفه پزشکان است که اطلاعات را آگاهانه ارائه دهند، تا به جای آسیب رساندن، برای آنها منفعت داشته باشد.

وی گفت: نه تنها دستورالعمل‌های پزشکی، بلکه، درمان بیماری نیز از فردی به فرد دیگر متفاوت است. برنامه‌های پزشکی زیادی در تلویزیون وجود دارد، و برای جذب مخاطبین در رسانەها کار می‌کنند، در واقع این پزشکان بازاریابی شده‌ و  هدف آنها انتقال اطلاعات نیست، بلکه جمع‌آوری بیننده برای کانال‌های تلویزیونی است.

نشمیل رسول گفت: مردم از این که هر پزشک در مورد یک موضوع پزشکی به شیوه‌ای متفاوت صحبت می‌کند، دچار نگرانی شدەاند مثلاً در مورد چاقی و کاهش وزن، هر پزشک بە روشی متفاوت اطلاعاتی را ارائە می‌دهد کە این تأثیر منفی بر فرد دارد. قبل از هر چیز این اشتباه از طرف رسانەها و پزشکان روی می‌دهد، سپس فردی که آگاە نیست و تحت تأثیر گفتەهای پزشکان قرار می‌گیرد.

نشمیل رسول در پایان سخنان خود اظهار داشت: مردم در حال حاضر به جای خواندن کتاب وقت خود را صرف تماشای برنامه‌هایی می کنند که سبب ایجاد تردید می‌شود. این امر بر روان افراد تأثیر منفی گذاشتە و باعث سردرگمی آنها می‌شود. هر فردی خوب و بد را تشخیص دادە و می‌داند چە چیزی برایش سودمند است. اطلاعات از برنامه‌های تلویزیونی و ویدیوهای اجتماعی بە دست نمی‌آید و برای مشاوره باید به متخصص مراجعه کنند. رسانه‌ها نیز باید خود را سازماندهی کنند و به جای تلاش برای جذب مخاطب و لایک، افراد را آگاە کنند و سبب سردرگمی شهروندان نشوند.