ترانه نوروز ٢٠٢٢؛ «آتش نوروز را بیافروز»

حزب دمکراتیک‌ خلق‌ها نماهنگ ترانه نوروز ٢٠٢٢ را منتشر کرد.