انجمن فرهنگ: امسال با همکاری زنان با شور و انرژی کوردی به استقبال نوروز خواهیم رفت

نوروز همیشه و هر ساله مورد استقبال کوردها قرار گرفتە و انجمن فرهنگ نیز امسال ویژەتر از سال‌های قبل با چند فعالیت جشن نوروز را برگزار می کند.

شیرین صالح

سلیمانیه – نوروز در میان کوردها جشن ویژەای است و پیشینەای کهن دارد، این جشن در همه مناطق کوردنشین جشن گرفته می‌شود و کهنترین جشن بشری محسوب می‌شود. همیشه اولین روز بهار که مصادف است با ۲۱ مارس میلادی، روز نوروز بوده است. آتش نماد نوروز در میان کوردهاست و آنان با پوشیدن لباس کوردی این روز را جشن می‌گیرند. شاعران و هنرمندان شعرهای زیادی درباره نوروز سرودەاند.

بیان محمد، یکی از اعضای هیئت اجرایی انجمن فرهنگ و فولکلور کوردی، در مورد اهمیت نوروز و نحوه انجام فعالیت‌های انجمن هر سالەی آنها برای حفظ تاریخ جشن نوروز صحبت کرد.

انجمن فرهنگ امسال جشن نوروز را در تپه مامەیاره و در دامنەهای کوه گویژه جشن می‌گیرد

بیان محمد خاطرنشان کرد: نوروز را به همه کوردها تبریک می‌گویم، به ویژه به کوردهایی که تحت ستم اشغالگران هستند. نوروز جشن ملی ملت کورد است و هر فرد کوردی باید به آن افتخار کند. ما به عنوان انجمن فرهنگ از سال ۱۹۹۷ تاکنون به شیوەای ویژه به پیشواز نوروز می‌رویم و امسال نیز با شعار "شرارەهای نوروز نماد اتحاد ملت کورد است"
آتش نوروز را در دامنەهای کوه گویژه برپا کرده و فعالیت‌های مربوط به جشن را در تپه مامەیاره برگزار می‌کنیم. ما این مراسم و فعالیت‌ها را با همکاری موسسه نوزایی کورد و موسسه گروه ملی هنر سلیمانیه که با همکاری زنان گروه موسیقی و هنرمندان را سرپرستی می‌کنند، برگزار می‌کنیم.

برای اولین بار یاد حفصەخان نقیب در نمایش نوروز گرامی داشتە می‌شود

بیان محمد توضیح داد که امسال هم مثل همه سال‌های دیگر برنامه نوروزی انجمن ما متفاوت است و امسال نمایشی ارائه می‌شود که نقش پیرمرد شاعر و کاوه آهنگر و برای اولین بار شخصیت حفصەخان نقیب که در زمانەی خودش نقش ویژه و زیبایی در نوروز داشتە است، نمایش داده می‌شود. انجمن فرهنگ در چارچوب فعالیت‌هایش هر سال یاد یک شخصیت نوروزدوست را که به نوروز خدمت کرده است را گرامی می‌دارد. امسال به عنوان بخشی از فعالیت‌هایمان به دیدار استاندار سابق سلیمانیه خواهیم رفت، چراکه در مدت خدمتش در سمت استانداری بسیار به نوروز اهمیت می‌دادند.

وی همچنین اظهار داشت: هر سال بعد از نوروز و در روز ۲۶مارس که روز میلاد زرتشت است، هدیەی گرامیداشت را توزیع می‌کردیم، اما امسال به دلیل ماه رمضان آن را زودتر انجام داده و در روز ۱۸مارس مراسم توزیع هدایا را در موسسەی ژین برگزار می‌کنیم. هدایا با توجه به شخصیت‌ها تعیین شدەاند و شخصیت‌های برجستەی زن و نهادها و افرادی که بە نوروز خدمت کردەاند را دربرمی‌گیرد و پیش از همه زنان را مد نظر قرار دادەایم.

تلاش کردەایم نوروز را به نسل جدید معرفی کنیم

بیان محمد همچنین عنوان کرد: زنان همیشه با شور و شوق از نوروز استقبال کردەاند، به ویژه انجمن فرهنگ که بیشتر اعضایش را زنان تشکیل دادەاند و آنان در مورد فعالیت‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. نقش حفصەخان نقیب نیز همچون یک زن عضو انجمن در نظر گرفتە شده است.

ما تلاش کردەایم که نوروز را به نسل‌های جدید خود معرفی کنیم. هر ساله فعالیت جدیدی داریم و از مردم خارج از شهر دعوت می‌کنیم تا در این مراسم شرکت کنند بلکه وحدت ملت کورد را به نمایش بگذاریم. به عنوان انجمن فرهنگ همواره بر این مسئله تاکید کردەایم که نوروز متعلق به ملت کورد است.

ایشان در پایان خاطرنشان کردند: روزنامەای به نام "گڕی نەورۆز" (به معنای شرارەی نوروز) داریم که شماره بیست و سوم آن به چاپ رسیدە است و مشتمل بر هشت صفحه است و تمامی مطالب آن مرتبط با نوروز و تاریخ آن است. هر کسی آن را مطالعه نماید خواهد فهمید که نوروز چیست. این روزنامه را در روز ۲۰ مارس در میان شرکت‌کنندگان توزیع می‌نماییم و به خارج شهر و بخش‌ها و کتابخانەها ارسال می‌کنیم. روز ۲۰مارس ساعت ۳بعدازظهر آتش نوروز را برپا می‌کنیم و فعالیت‌ها آغاز می‌شود. ما هر ساله با شور و اشتیاقی کوردی به پیشواز نوروز می‌رویم.