«هیچ سیاستی نمی‌تواند تلاش‌های ما را برای ساختن سوریه دموکراتیک تضعیف کند»

شیرا أسو بیان کرد: در نتیجە مداخلە کشورهای خارجی به بهانه‌های واهی و با شعار برقراری صلح و امنیت، سوریه به چند بخش تقسیم شد و این همان چیزی بود که بر بحران کشور بیشتر تأثیر گذاشت.

 

شیرین محمد

قامشلو- شیرا أسو، سخنگوی دفتر زنان در شورای سوریه دموکراتیک، تأیید کرد که اشغالگران ترکیه از ابتدای بحران سوریه به دنبال منافع خود بودند زیرا حملات مداوم این کشور باعث تشدید بحران در سوریە شده است.

شیرا أسو سخنگوی دفتر زنان شورای دموکراتیک سوریه با اشارە بە میزان تأثیر مداخله ترکیه در تشدید بحران سوریه گفت: تظاهرات مسالمت‌آمیز که در میادین سوریه آغاز شد، خواستار آزادی، دموکراسی و تغییر حاکمیت بود، اما با گسترش آن و مداخله احزاب مختلف و کشورهای خارجی، روند اعتراضات مسالمت‌آمیز تغییر و منجر به ظهور گروه‌های مختلف مزدور شد و سپس گروه‌های نظامی دولت کە در آن زمان تأسیس شدند خود را تقویت کردە و به دنبال دستیابی به منافع در خاک سوریه جنگ‌های متعددی را در منطقه به راه انداختند که تاکنون هزاران قربانی گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: خلق‌‌های سوریه از حقوق اولیه خود برخوردار نیستند، به ویژه برخی از اتنیک‌ها از جمله خلق کورد که در آن زمان به عنوان اقلیت شناخته می‌شدند و هویت و حق صحبت با زبان مادری را نداشتند، بە حاشیە راندە شدند.

وی خاطرنشان کرد: با افزایش سرعت جنگ و گسترش طولانی مدت بحران سوریه، کشورهای منطقه از جمله ترکیه، روسیه و آمریکا هر کدام بنا به منافع شخصی خود و به قیمت تمام شدن بحران سوریه شروع به مداخله در سوریه کردند، در نتیجە این مداخلە و به بهانه‌های واهی و با شعارهای برقراری صلح و امنیت، سوریه به چند بخش تقسیم شد و این همان چیزی بود که بر بحران کشور بیشتر تأثیر گذاشت و براساس سیاست‌های تفرقەاندازی و حکومتداری، جاه‌ طلبی‌ها در سوریه سال به سال افزایش یافت و عرصه‌ای برای جنگ و سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای شد.

شیرا أسو توضیح داد که دولت ترکیه از بحران سوریه به نفع جاه طلبی‌های خود سوء‌استفاده کرده و می‌خواهد با اشغال اراضی سوریه منشور ملی خود را احیا کند و پس از اشغال عفرین، رأس العین و تل ابیض، نە تنها حملاتش متوقف نشدە بلکە به بهانەهای واهی در میان سکوت بین‌المللی که حاکی از منافع مشترک کشورهای منطقه می‌باشد، آن را تشدید کردە است.

وی گفت: مردم شمال و شرق سوریه در جریان انقلاب روژاوا با فداکاری‌های خود توانستند خودمدیریت را برای توسعه جامعه ایجاد کنند و براساس پروژە ملت دموکراتیک و ادارە خودمدیریت، از جنگ و انقلاب، جامعه‌ای آزاد و سازمان یافته تشکیل دهند. پس شدت حملات ترکیه افزایش یافت، زیرا پروژه ادارە خودمدیریت مغایر با منافع کشورهای مستبد منطقه‌ای بود که در بحران سوریه مداخله کردند و هدف اداره خودمدیریت ساخت یک سوریه دموکراتیک و غیر متمرکز برای همه خلق‌های سوریه بود.  

شیرا أسو خاطرنشان کرد که مداخله ترکیه در بحران سوریه بر شدت آن افزوده است، حملات اشغالگران ترکیه به دستاوردهای انقلاب مردمی در شمال و شرق سوریه و پروژه خودمدیریت تا حدودی راه را برای گفت‌وگوهای سیاسی شورای دموکراتیک سوریه مسدود کرد. ترکیه همچنین در جنگ خود علیه منطقه از مزدوران حمایت کرد و این منجر به وخامت اوضاع و اتخاذ سیاست تغییر جمعیتی در مناطق اشغالی، عادی‌سازی و ساخت شهرک‌های مزدوران در اراضی اشغالی شد و این امر  تأثیر قابل توجهی بر زندگی مردم سوریه که از مناطق خود آواره شده‌اند، دارد.

وی با اشاره به اینکه دولت دمشق هیچ موضعی در خصوص حملات اشغالگران ترکیه به خاک سوریه ندارد، گفت: دولت دمشق با وجود اینکه ترکیە بخش‌های زیادی از خاک سوریه را اشغال کرده بود اما هیچ واکنشی نشان نداد.

شیرا أسو در خصوص آنچه اخیراً در شهر دیرالزور رخ داده است، گفت: رویدادهای اخیر که در این منطقە روی داد توسط چندین حزب برنامه‌ریزی و شبیه‌سازی شده بود تا اراده مردم را شکسته و پروژه خودمدیریت را خنثی کند و امنیت و ثبات مناطق شمال و شرق سوریه را که امن‌ترین مناطق به شمار می‌روند، بی‌ثبات کنند، اما تمام نقشەهایشان با شکست مواجە شد.

وی تأکید کرد: هیچ حمله و سیاستی نمی‌تواند تلاش‌های ما را برای ساختن سوریه دموکراتیک و غیرمتمرکز تضعیف کند. ما در تلاش هستیم تا همە از حقوقی یکسان برخوردار بودە و از سرزمین خود محافظت کنیم و همچنان برای رسیدن بە اهداف خود ادامه خواهیم داد.