«هدف از حملات، نابودی دستاوردهای زنان است»

ریحان لوغو سخنگوی کنگره ستار، حملات دولت ترکیه علیه دستاوردهای انقلاب زنان را ارزیابی کرد و گفت: با اتحاد از انقلاب خود محافظت کنیم و آن را به یک انقلاب جهانی تبدیل کنیم.

سورگل شیخو

قامشلو-در ادامە حملات دولت ترکیە بە شمال و شرق سوریە و کشتار زنان و کودکان و تخریب زیرساخت‌ها، ریحان لوغو  با بیان ایکە هدف از این تهاجمات دستاوردهای انقلاب زنان است گفت: شدت روزافزون حملات اشغالگران ترکیه به شمال و شرق سوریه نتیجه نفرتی است که اشغالگران از انقلاب و دستاوردهای زنان دارند.

ریحان لوغو سخنان خود را با یادآوری سخنان رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان که گفته بود: «قرن بیست‌ویکم قرن زنان خواهد بود و بسیاری از انقلاب‌های زنان در این قرن به رهبری خود زنان برپا خواهد شد» آغاز کرد و گفت: حقیقت این گونه است، انقلاب زنان در شمال و شرق سوریە نتیجەی چهل سال مبارزه و تلاش مستمر زنان برای آزادی و ساختن جامعه‌ای دموکراتیک و برابر در برهه‌های تاریخ است، اما چرا انقلاب زنان؟ چرا که این نتیجه کار زنان برای همەی خلق‌ها، هویت‌ها، تلاش و سازماندهی طولانی مدت آنها در عرصه‌های اداری، دیپلماسی، آموزشی، نظامی و اقتصادی است. بر این اساس نظام و انقلاب زنان روز به روز بزرگ شد و بە الگویی مبدل شد در این قرن در این کشور و در این سرزمین، زنان رهبری جامعه و مدیریت نظام را بر عهده داشتە و در جریان تغییرات و تحولات قرار دارند.

 

«ساخت چنین انقلابی در خاورمیانه آسان نیست»

ریحان لوغو با بیان اینکە جرقه انقلاب زنان در خاورمیانه آسان نبود، اظهار داشت: در چنین نظام سختگیرانه و مردسالارانه دینی که نظام‌های حاکم بر جامعه تحمیل می‌کنند، به ویژه در خاورمیانه و از جمله سوریه که شمال و شرق سوریه بخشی از آن است، شکل گیری چنین انقلابی آسان نبود، در این جغرافیا برای زنان ارزش قائل نبودند و در نهایت همین زنان کە با تبعیض روبرو بودند انقلاب را رهبری می‌کنند، بە طور کلی این در کوردستان و خاورمیانه و کل جهان اثر داشته و نتایج آن تا امروز نیز قابل مشاهده است. اما این بە نفع اشغالگران و نیروهای حاکم نبود، زیرا آنها متوجە شدند چنین نظامی در تمام دنیا ساخته خواهد شد. با این حال مبارزه زنان در سراسر خاورمیانه برای ساختن یک سیستم دموکراتیک، برابر، عدالت و برابری متوقف نخواهد شد.

 

«زنان دارای فلسفه ژن ژیان ئازادی تسلیم نمی‌شوند»

سخنگوی کنگرە ستار با تأکید براینکە جرقه انقلاب زنان با افزایش حملات و همکاری نیروهای ائتلاف خاموش نخواهد شد، بیان کرد: به خوبی می‌دانیم که دولت ترکیه به دستاوردهای زنان حمله می‌کند. ١٢ سال است جنگ ویژه، حملات زمینی و هوایی علیه پیشگامان انقلاب ما ادامە دارد، هدف آن نابودی جامعه و انقلاب است تا مانع گسترش آن در سراسر جهان شوند، کسانی که در پروژه ملت دموکراتیک آموزش دیده‌اند بعید است که تسلیم اشغالگران شوند. همچنین زنانی که بر اساس فلسفه «ژن ژیان ئازادی» انقلاب کردند، هرگز چنین نسل‌کشی را قبول نمی‌کنند، از آنجا کە در بسیاری از کشورهای جهان، فلسفه «ژن ژیان ئازادی» طنین‌انداز شد، دولت ترکیه نیز می‌خواهد این فلسفه را نابود کند.

 

«کنفدرالیسم دموکراتیک زنان از طریق اتحاد جهانی محقق خواهد شد»

ریحان لوغو با تأکید بر فلسفه ژن ژیان ئازادی، گفت: این شعار که  برخاستە از  انقلاب شمال و شرق سوریه است  در کوردستان گسترش یافت و امروز در خاورمیانه و بسیاری از کشورهای جهان در حال اوج‌گیری است، همچنین زنان در حال تقویت اتحاد، همبستگی و سازماندهی خود حول این فلسفه هستند. بزرگترین نیاز این است که در کنفدرالیسم دموکراتیک، زنان چگونه می‌توانند متحد شوند. حمایت زنان باکور برای زنان روژاوا، و  همچنین حمایت روژاوا از زنان روژهلات، باشور و باکور ارزشمند است. بنابراین با اتحاد زنان، کنفدرالیسم دموکراتیک زنان محقق خواهد شد، تنها در این صورت است که می‌توانند مهاجمان را شکست دهند. افزایش سطح حملات تهاجم از  ترس وجود و سازماندهی زنان است، پس باید با هم از انقلاب خود دفاع کنیم و آن را به یک انقلاب جهانی تبدیل کنیم و بر این اساس از مادران وفادار، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان و مبارزان آزادی می‌خواهیم که علیە اقدامات و تجاوزات دولت ترکیه و همدستان آن متحد شوند.