روند صعودی ترک تحصیل در اول ابتدایی

معصومە نجفی پازوکی در یک نشست خبری از افزایش نگران‌کنندەی ترک تحصیل در کلاس اول ابتدایی خبر داد.

مرکز خبر- معصومە نجفی پازوکی معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ایران، در یک نشست خبری اعلام کرد: در روند بررسی‌‌های انجام شدە یکی از شاخص‌ها نرخ تکرار پایە است کە در دورەی ابتدایی ٣ درصد و در پایەی اول ابتدایی ١٠ درصد بود، کە این آمار نگران کنندە و باید مورد توجە قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشارە بە اینکە وضعیت روستاها نسبت بە شهر بدتر بودە گفتە است: نرخ ترک تحصیل در اول ابتدایی حادتر بود.

همچنین یک ماە پیش دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کردە بود از بازماندگان و ترک تحصیل‌ در سال ٩٩ تا ١۴٠٠ ، بیش از ٩١١ هزار دانش‌آموز  در مقاطع مختلف از تحصیل بازماندە و ٢٧٩ هزار نفر نیز ترک تحصیل کردەاند.

این آمار در حالی ارائە می‌شود کە چندی پیش یکی از رسانەهای ایران نیز از ترک تحصیل‌دانش‌آموزان در سە مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان آماری را منتشر کردە و نوشتە بود در استان زنجان در ١٢ مدرسە تنها یک دانش‌آموز دارد و در ١٨٧ مدرسەی ابتدایی در سراسر استان زنجان کمتر از دە دانش‌آموز حضور دارند.

این آمار کە وضعیت بغرنجی از عدم تحصیل بە خصوص در روستاها را بیان می‌کند نشان می‌دهد در بیشتر روستاها دانش‌‌آموزان بە علت کمی تعداد افراد در سن تحصیل، عدم توانایی مالی و همچنین عدم توجە دولت بە آموزش در مناطق روستایی و فراهم‌کردن مراکز آموزشی برای روستاییان، امکان رفتن بە مدارس شهری را نداشتە و مجبور بە ترک تحصیل می‌شوند.