آزادی ندا بدخش با تودیع وثیقە

ندا بدخش شهروند ساکن اصفهان بعد از ٢٧ روز بازداشت، با تودیع وثیقە آزاد شد.

مرکز خبر- براساس خبرهای منتشر شدە، یکشنبە ٢٨ آبان،  ندا بدخش شهروند بهائی ساکن اصفهان با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان دستگرد این شهر آزاد شدە است.

گفتنی‌ست ١ آبان سال جاری، نیروهای امنیتی بە منزل ندا بدخش در اصفهان یورش بردە و ضمن تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی، او را بازداشت شد.

تا این لحظە از دلایل بازداشت و اتهاماتی کە قرار است علیه ندا بدخش مطرح شود خبری در دست نیست.