ترانەی امروز: یا همە یا هیچ کس

ما از مرگ نمی‌ترسیم، ما نسل نامیرا هستیم، ما آزادی را شکوفا می‌سازیم. این فریادهای یک زن مبارز افغان است آنها کمر بە جنگ  بستەاند و تا حقوق خود را باز پس نگیرند مبارزە را همچنان ادامە خواهند داد. 

ترانەی یا همە یا هیچ کس اجرای جدیدی از زن مبارز افغانستان است کە بر تدام مبارزە تا آزادی زنان این کشور تاکید می‌کند. 

این زنان مبارز اکنون از انقلاب زن زندگی آزادی در ایران استقبال می‌کنند و آزادی زنان در ایران را مقدمەی آزادی خود می‌دانند چرا کە با پایان حاکمیت جمهوری اسلامی کە بە عنوان پدر همەی افراطی‌گری‌های منطقە شناختە می‌شود طالبان نیز راهی جز پایان نخواهد داشت.