شناخت زنان با آموزش ژنئولوژی

شرکت کنندگان دوره‌ی آموزشی مرکز تحقیقات و علوم ژنئولوژی اعلام کردند که می‌خواهند از طریق آموزش با علم زنان آشنا شوند.

فیدان عبداللە

شهبا- مرکز تحقیقات و علوم ژنئولوژی با حضور ١٧ نفر از اعضای کنگره ستار در کانتون شهبا شمال و شرق سوریه دورەی آموزشی را از ٣٠ ژانویە آغاز و تا ۵ فوریە ماه ادامه خواهد داشت. این دوره به نام ناگهان آکارسل، عضو آکادمی ژنئولوژی و سردبیر مجلەی ژنئولوژی که در ۴ اکتبر در سلیمانی ترور شد، نامگذاری شد.

 

زنان می‌خواهند ژنولوژی را با زندگی ادغام کنند

آرین علی، عضو مرکز تحقیقات و علوم ژنولوژی در عفرین - شهبا، هدف از این آموزش را آشنایی با ژنئولوژی بیان کرد و گفت: هدف از آموزش این است که زنان خود و اهداف‌شان را بشناسند و همەی فعالیت‌های مرتبط با زنان را در نهادها و شوراها توسعه دهند و در زمینه‌هایی که در آن فعالیت می‌کنند بتوانند بە عنوان رهبر نقش داشتە باشند. در آموزش، اخلاق و اتیک زنان کە موضوع اصلی ژنئولوژی است مورد بحث قرار می‌گیرد و از طریق این مباحث سعی می‌شود علم زنان را در همەی ابعاد زندگی گسترش دهیم.

 

شکستن کلیشه‌ها علیه زنان

سوسن خلیل، یکی از اعضای کمیتەی آموزش کنگره ستار در منطقه فافین، گفت: در این آموزش شرکت کرده است تا در مورد علم ژنئولوژی بیشتر بداند. وی همچنین گفت: در این آموزش با تاریخ هزاران سالەی زنان آشنا شدیم، لازم است زنان از بردگی، مردسالاری و جامعه سرمایه‌داری کە به آنها تحمیل شده است رها یابند.

 سوسن خلیل در ادامە سخنانش گفت: زنان در جامعه طبیعت مقدس و منبع قدرت بودند آنها می‌توانستند امور خانه و امور عمومی جامعه را اداره کنند در آن زمان صلح، دموکراسی و برابری اساس زندگی بشر و کل طبیعت بود. او گفت: زنان باید از طریق آموزش و آگاهی تفکر و نحوه برخورد با وضعیت کنونی را تغییر دهند تا بتوانند مردان و زنان دیگر را برای رسیدن به جامعه‌ای دموکراتیک و آزاد  آموزش دهند.

 

«شناخت ژنئولوژی، دانستن تمام زمینه‌های زندگی است»

نسرین محمد، یکی از اعضای کمیتەی آموزش حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) که در این دوره‌ی آموزشی شرکت کرده بود، گفت: شناخت ژنئولوژی به معنای شناخت زندگی سیاسی، طبیعت، جامعه، زندگی و سلامتی و همه حوزه‌های مرتبط بە زنان است.