ترانەی امروز؛ دختر استم

تهیە شدە توسط انستیتوت ملی افغانستان

تقدیم بە همەی زنان افغانستان کە اکنون تحت ستم و تبعیض قرار دارند.