تابلوی «چتر»

نقاش فرانسوی پییر آگوست رنوار (١٨۴١-١٩١٩) خیابانی شلوغ در پاریس را بە تصویر کشیدە است کە مردم در برابر باران از چتر استفادە کردەاند.

در این تابلو مادری دیدە می‌شود کە به دخترانش نگاه می‌کند که هر کدام لباسی قدیمی به تن دارند و  با حرکتی زنانە با بستن و بازکردن چتر نشان می‌دهند کە باران در حال شروع یا توقف است.

این نقاشی همچنین دختری سفیدپوست با موهای قرمز را نشان می‌دهد که لباسی مشکی بر تن دارد و سبد خالی در دست دارد در حالیکە به بیننده‌اش نگاه می‌کند.

پییر بە  نقاشی کردن چهرەی انسان در زندگی عمومی علاقمند بود و پیش از تحصیل در هنر زندگی خود را با نقاشی روی ظروف چینی آغاز کرد.

بیشتر تابلوهای او به دلیل قدرت رنگ‌هایی که استفاده می‌کرد و تضادی که بین نور و سایه ایجاد می‌کرد قابل توجه بودند و این ویژگی مکتب امپرسیونیستی بود که نقاش در آن برتری داشت.

این نقاشی در گالری هوگو لین متعلق بە نگارخانەی ملی لندن نگهداری می‌شود.