نبود مدیریتی تحول‌گرا و بیکاری کارگران سایت صفیرە اهواز

ماەهاست کارگران سایت صفیرە از کار محروم شدەاند و با وجود پیگیری مطالبات خود از طریق مسئولان استانی و نمایندگان اما جوابی دریافت نکردەاند.

ماەهاست کارگران سایت صفیرە از کار محروم شدەاند و با وجود پیگیری مطالبات خود از  طریق مسئولان استانی و نمایندگان اما جوابی دریافت نکردەاند.

مرکزخبر- از سال ١٣٩١، سایت جدید دفن پسماند اهواز، با نام " صفیرە " در منطقە برومی کلانشهر اهواز راەاندازی شد، دفن زبالە یکی از معضلات اصلی  این کلانشهر است، آتش‌سوزی‌های عمدە در سایت صفیرە و دفع غیر اصولی زبالەها  از یک سو و عدم ساماندهی زبالەگردها و تفکیک زبالە از مبدأ مشکلات زیادی را برای شهروندان اهوازی ایجاد کردە است.

با راەاندازی کارخانەی سایت صفیرە، بیش از ١٠٠ زن و مرد از قشر فقیر و نیازمند مشغول بە کار شدند، اکنون ماەهاست این کارگران از کارشان محروم شدەاند، آنها از طریق مسئولان استانی و نمایندگان پیگیر مطالبات خود شدەاند، ولی جوابی دریافت نکردەاند و همچنان بدون پرداخت بیمەشان نزدیک بە یک سال است کە خانەنشین شدەاند، و با وجود تحمل بی‌مهری‌های مسئولان و سختی کارشان از بیکاری همیشگی می‌ترسند.

اغلب زنان مشغول در کارگاە صفیرە سرپرست خانوار هستند، آن‌ها حاضرند با تفکیک زبالەهای شهر و تمام سختی‌هایی کە سلامتشان را تهدید می‌کند کار کنند تا برای خانودە خود نانی بە دست آورند، اما اختلافات پیمانکاران با مدیران و مسئولان کارگاە صفیرە زندگی کارگران را در تنگنا قرار دادە است، و آنها را در بلاتکلیفی رها کردەاند.

 با نبود مدیریت در شهرداری و اختلاف با پیمانکاران  تنها کارگران رنج می‌برند و از حق وحقوق خود محروم می‌شوند، هر از چند گاهی با بهانەهای مختلف کارگاەها را تعطیل می‌کنند و تعداد زیادی زن و مرد کە نان آور خانە هستند بیکار می‌شوند.