فصل چیدن گل‌ها در شهر قصرنبا توسط زنان

زنان قصرنبا پایتخت بالایی گل لبنان در مورد مشکلات خود در چیدن گل‌ها سخن می‌گویند. گلاب، شراب گل، روغن گل از جملە محصولاتی هستند کە از این گل‌ها تولید می‌شوند.

سوزان ابوسعید

بیروت- بسیاری زنان کشاورز شهر قصرنبا در چیدن گل‌ها کار می‌کنند و با وجود مشکلاتی کە این این دارد درآمد آن برای گذارن زندگی کافی نیست اما تلاش می‌کنند تا از این طریق زندگی خود را بهبود ببخشند.

کارگران و کشاورزان زن در شهر قصرنبا درباره مشکلات خود که در فصل کشت و برداشت گل پیش می‌آیند در مصاحبە با خبرگزاری زن گفتند با توجە بە تلاشی کە انجام می‌دهند اما درآمد آن بیش از حد کم است.

در ساعت پنج صبح زینب الدیرانی وهمسر پسرش گوا احمد از شهر خودش قصرنبا که بە عنوان پایتخت گل‌های بالا در لبنان شناخته می‌شود، کار چیدن گل‌ها را شروع می‌‌کنند تا قبل از اینکه هوا گرم شود کارشان تمام شود و گل‌ها را به بازار بفرستند و با قیمت مناسبی بە فروش برسانند.

زینب الدیرانی گفت: من از هفت سالگی گل می‌چینم، مدتی به علت بیماری و حساسیت کار کردن را کنار گذاشتم. پس از کشت گل در باغچەی ما مجبور شدم بە خانوادەام در چیدن گل‌ها همکاری کنم چون نمی‌توانیم کارگر بگیریم. یک ماە قبل از فصل برداشت داروی حساسیت استفادە می‌کنم تا برای کار آماده باشم. گل‌هایی کە در شهر ما کشت می‌شوند بە مراقبت زیادی احتیاج ندارند اما آنچە کە ما را اذیت می‌کند سختی‌های برداشت و قیمت کم آن است، درآمد حاصل از این گل‌ها کافی نیست چرا کە طمع تجار باعث می‌شود کشاورزان سود کمتری داشتە باشند.

 

کشت گل بە دلیل سود کم آن کاهش یافتە است

زینب الدیرانی در ادامه سخنان خود گفت: ما سعی می‌کنیم بخشی از آدوقە زمستان را از باغچەی خود بە دست آوریم اما بیشتر مواد مورد نیاز در فصل گلدهی تامین می‌شود. گل‌ها منبع درآمد ما و دیگر کشاورزان هستند اما اکنون قیمت آن بە شدت کاهش یافتە است. کاهش قیمت گل باعث شده است که بسیاری از مردم پرورش گل را رها کنند. در عوض بازار پر از محصولات صنعتی شدە است. گل‌های ما بهترین در نوع خود هستند، اما عدم مدیریت باعث نابودی این محصول شدە است.

 

غوی السعید احمد گفت: فصل گل‌دهی تقریباً به پایان رسیده است، بیش از ١٠٠ سال است که این گل‌ها در روستای ما شکوفا شدە و در همەی باغ‌ها کشت می‌شوند. این گل‌ها فواید بسیاری دارند و از آن گلاب نیز گرفتە می‌شود. در زمستان نیز در تهیەی بعضی از غذاهای زمستانی از آن استفادە می‌شود.

در بازدید ما از کارگاە گل فروشان، نجوا الدیرانی نیز در این مورد سخن گفت: ما تاجر محصولات کشاورزی هستیم کە در شهر کشت می‌شود. آثار باستانی مهمی نیز در شهر ما وجود دارد از جملە می‌توان بە بزرگ‌ترین معبد پس از معبد بالبک در قصرنبا اشارە کرد.

وی دربارەی کاشت گل‌ها نیز گفت: کاشت گل از دوران اجداد ما وجود داشتە است، گل‌های قصرنبا بهترین هستند چرا کە جغرافیای منطقە با ارتفاع ١٣٠٠ متر از سطح دریا و هوای معتدل و خاک سفیدش مکان مناسبی برای پرورش گل است و تلاش می‌کنیم آن را گسترش دهیم چون بە بخشی از میراث و فرهنگ ما تبدیل شدە است و ما بخشی از محصولات خود را بە افرادی می‌فروشیم کە می‌خواهند در خانەی خود گل پرورش دهند.

ما با کشاورزی به نام زکیا محمد علی شمعی الدرانی  را در مغازه گلفروشی‌اش دیدیم، سعی می‌کرد یک کارگر را راضی کند کە در یک ساعت ۱۵ هزار لیر کار کند اما کارگر در عوض یک ساعت کار ۲۵ هزار لیر می‌خواست، زکیا درباره این مسئله چنین گفت: ما چگونه ادامه دهیم، من ۷۶ سال سن دارم از جوانی تا امروز در کشت و برداشت گل کار می‌کنم اما نمی‌توانم دسمتزد یک کارگر را پرداخت کنم تا برا کار بە من کمک کند. من چطور می‌توانم در یک ساعت ۲۵ هزار لیر بدهم در حالی کە قیمت هر یک کیلو گل ۱۳ هزار لیر است. با افزایش قیمت‌ها دیگر نمی‌توانیم شکم خود را سیر کنیم و بویژە کە قیمت دارو هم گران شدە است دیگر نمی‌توانیم بە بیمارستان هم برویم. من می‌خواهم کار کنم تا محتاج دست کسی نباشم، کشور ویران شدە و دولت هم کمکی بە ما نمی‌کند.

 

حنان الدیرانی کە مشغول کار در کارگاە فرآوری مواد غدایی بود گفت: از سال ۲۰۰۴  تاکنون در کارگاە فرآوری غذایی کار می‌کنم کە مهم‌ترین مواد اولیەی آن گل است. خوارکی‌هایی همچون گلاب، شراب گل، روغن گل از جملە خوارکی‌هایی است کە تولید می‌کنیم.