آزادی فعالان طرح پیروزی انقلاب ژینا است

ظهور انقلاب «ژن ژیان ئازادی» در روژهلات کوردستان و ایران به رهبری زنان به تهدیدی برای سیاست‌های رژیم تبدیل شده است برای همین همواره تلاش برای بازداشت و سرکوب آنها صورت می‌گیرد.

شیرین صالح

سلیمانی- مبارزەی زنان در همەی عرصه‌ها برای آزادی، اندیشه و قدرت همواره تهدیدی برای مسئولان بوده است، انقلاب زن زندگی آزادی با رهبری زنان پنج ماه است در روژهلات کوردستان و ایران ادامه دارد، و این ترس بزرگی را در بین مقامات رژیم ایران ایجاد کرده است بە همین دلیل بازداشت و اعدام مبارزان آزادی روز به روز ادامه دارد.

روزرین کمانگر، رئیس کمیتەی دیپلماسی جامعەی زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار) در زمینەی سیاست آزادی فعالان می‌گوید: آزادی آزادیخواهان یکی از اهداف سیاسی جمهوری اسلامی است تا از گسترش قدرت و اراده در زندان جلوگیری کند.

 

«سیاست زندان بخش بزرگی از حکومت رژیم ایران است»

روزرین کمانگر با اشارە بە اینکە بیش از پنج ماه است تظاهرات در روژهلات کوردستان ادامه دارد و همەی اقشار برای تغییر نظام و این ذهنیت در آن شرکت می‌کنند، گفت: تداوم این انقلاب به رهبری زنان به دلیل عدم پاسخگویی به خواسته‌های آزادیخواهان و تمایل به تغییر است. هر زمان کە آزادیخواهان برای مطالبات خود بە خاستەاند رژیم ایران سعی کرده آنها را سرکوب کند، سیاست زندان جزء اساسی حاکمیت ایران است، در این انقلاب بازداشت آزدیخواهان افزایش یافتە است و علاوه بر زندان، آزادیخواهان اعدام هم شدند.

 

«آزادیخواهان زندان را آینەی خود می‌بینند»

روزرین کمانگر گفت: تفاوت اعتراضات کنونی در این است که تعداد زیادی از آزادیخواهان زندانی و اعدام شدند. مایەی خرسندی بود که خلق بازنایستاد بلکه برای احقاق حق خود پا را فراتر گذاشتند، خلق روژهلات کوردستان و ایران زندان را آینەی خود می‌پندارند و می‌گویند اگر این مقاومت به اوج خود برسد، همه جامعه از آن اراده خواهند گرفت. رژیم ایران رهبران را بازداشت می‌کند تا از این طریق مانع گسترش اعتراضات در جامعە شود زیرا مبارزەی آزادیخواهان برای رژیم ایران خطرناک است و می‌خواهد از زندان برای سرکوب جامعه و در شخصیت آزادیخواهان استفاده کند اما در عین حال این مبارزە برای جامعه به ویژه زنان دلگرم کننده است.

وی در ادامە گفت: جامعه به قدری شجاع بود که وقتی فردی بازداشت می‌شد، خانواده‌اش به دولت می‌گفتند که باید آزاد شود وگرنه فعالیت‌های متفاوتی انجام می‌دهیم، این نشان می‌دهد خانواده‌ها و جامعه همراە رهبران خود هستند و علیه رژیم ایران موضع گرفتەاند.

 

«ایران آزادیخواهان را آزاد می‌کند تا مانع قدرت و ارادەی آنان در زندان شوند»

روزرین کمانگر سیاست آزادی آزادیخواهان در گذشته را که ناشی از سیاست سرکوبگرانه رژیم ایران است، برجسته کرد، زیرا در میان حکومت ترس زیادی وجود دارد و نمی‌خواهد زندان‌ها مانند مدارس بە مکانی برای مقاومت تبدیل شود. وی می‌گوید: رژیم هیچ خبری از بازداشت‌ شدگان نمی‌دهد و اجازەی ملاقات با آزادیخواهان در زندان را نمی‌دهد تا تبدیل به قدرت و اندیشه نشوند. هدف دیگر آزادی آزادیخواهان این است که به عنوان عفو رژیم ایران به زندانیان تلقی شود در حالیکە هیچ بخشش و عفوی در کار نیست چون آنها حق خود را مطالبه کرده‌اند، بە همین دلیل رژیم آزادیخواهان را تهدید می‌کند که دیگر در فعالیت‌ها شرکت نکنند در غیر این صورت مجازاتشان سنگین‌تر می‌شود. آما آنچە مهم بود کسانی که از زندان بیرون آمدند دوباره موضع خود را نشان دادند که هرگز عقب نشینی نمی‌کنند و مبارزات خود را ادامه می‌دهند چون رژیم ایران هنوز از نظر فکری تغییر نکرده است، زنان آزادیخواه گفتند که تا ارادەی ما آزاد نباشد بیرون و داخل زندان برای ما یکی است و تا تغییر اساسی صورت نگیرد از مبارزەی خود دست بر‌نمی‌داریم.

 

«رژیم ایران نمی‌خواهد زینب جلالیان به نماد مقاومت تبدیل شود»

روزرین کمانگر تأکید کرد: عدم اطلاع رسانی از زینب جلالیان در زندان باعث نگرانی شدید فعالان شده است که دلیل آن این است که زینب جلالیان خط مقاومت بوده و همراه با نظام نبود، رژیم اجازه نمی‌دهد که او به نماد مقاومت تبدیل شود. اگرچه مطالباتی برای آزادی او وجود دارد، اما خبری از آزادی وی نیست و این هم جای نگرانی دارد و باید برای آزادی او هر چه سریعتر تلاش کرد. انقلاب کنونی روژهلات و ایران نشان داد که زندان‌ها به محل مقاومت و تداوم مبارزات تبدیل شده است، تنوع ملیت‌‌ها در رژیم ایران قابل قبول نیست، ایران نیز به کوردها به عنوان یک اقلیت نگاه می‌کرد و رژیم ایران عامل این انقلاب را کوردستان و بلوچستان بیان کرد و اعلام کرد باید به آنها حملە شود، اما پیامی که در این انقلاب ایجاد شد شامل ملت فارس هم ‌شد، زیرا همزیستی ملت‌ها نیست که مشکل ایجاد می‌کند، بلکه مشکل اساسی خود رژیم است.

 

«زنان باید برای رسیدن به اهداف خود متحد شوند»

ما به عنوان کژار از ابتدای تظاهرات در کنار معترضین بودە و همیشه از زنان پیام دریافت می‌کردیم، در انقلاب زن زندگی آزادی پیام‌های زیادی نهفتە است و خلق بر رسیدن بە نتایج و هدف آن اصرار دارند خلق آنقدر هوشیار شده‌اند که این آزادی مردم توسط رژیم باعث نمی‌شود دید آنها بە حکومت تغییر کند بلکه آن را ترس رژیم از انقلاب زنان عنوان می‌کنند هیچکس حق ندارد این انقلاب را گمراه کند خود سازماندهی وظیفەی اصلی است و زنان باید برای رسیدن به هدف متحد شوند.