«این رژیم انتخاب ما نیست وحق انتخاب حکومتی سکولار و دمکراتیک داریم»

در پی افزایش اجرای حکم اعدام و تشدید سرکوب‌ها در ایران، پروین آزاد فعال حقوق کودکان می‌گوید: قدرت‌گیری حکومت بر این سیاست‌ها استوار است، بدون اعدام، شکنجه، زندان و اعتراف اجباری جمهوری اسلامی دوام نمی‌آورد.

مژده کرماشانی

مرکز خبر- بیش از چهار دهە است جمهوری اسلامی با زندان، اعدام و شکنجە قدرت خود را بر جامعە تحمیل می‌کند، قدرتی کە حاصل خون جوانان ملت‌‌های مظلوم و تحت ستم ایران بودە است. جمهوری اسلامی با سرکوب‌های وحشیانە و تشدید اعدام‌های سیستماتیک در ماەهای اخیر در پی ایجاد رعب و وحشت در جامعە برای جلوگیری از گسترش انقلابی است کە پایەهای این حکومت را بە لرزە درآوردە و برای بقای خود همچنان ادامە می‌دهد اما در واقع این اعدام‌ها تضمین کنندەی چە چیزی است در حالیکە جمهوری اسلامی خود می‌داند با افزایش فشارها بر جامعە آتشفشانی کە مدت‌هاست گدازەهایش را درون خود حبس کردە فوران می‌کند و حکومت اعدام را بە نابودی می‌کشاند.

در همین زمینە خبرگزاری ما با پروین آزاد فعال حقوق کودکان گفت‌وگویی انجام دادە و این اقدامات و جنایات جمهوری اسلامی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

 

«رژیم می‌خواهد به هر شکلی قدرت خودش را حفظ کند»

پروین آزاد در مورد افزایش اعدام و سرکوب‌ها در ایران می‌گوید: وقتی که جمهوری اسلامی سرکار آمد اعدام‌‌ها هم آغاز شد و کسانی مانند صادق خلخالی که حکم اعدام‌ها را فله‌ای صادر می‌کرد که در اصل به قضات مرگ معروف‌اند. این حکومت اعدام، شکنجه، حکومتی که اساس، پایە و قدرت‌گیریش بر این سیاست‌ها استوار است یعنی بدون اعدام، شکنجه، زندان و اعتراف اجباری دوام نمی‌آورد و هرگونە اعتراض دانشجویی، کارگری و غیرە را سرکوب می‌کند.

وی با اشارە بە اینکە رژیم ایران به وسیله ایجاد رعب، وحشت و اختناق و به وسیله این اعدام‌ها، اعترافات اجباری و محکوم کردن انقلابیون و معترضان توانسته است بایستد گفت: بعد از انقلاب ژینا اعدام‌ها بیشتر شکل گرفته بە این دلیل کە رژیم می‌خواهد به هر شکلی قدرت خودش را حفظ کند و از این انقلاب و اعتراضات که بعد از  کشته شدن ژینا ایجاد شد انتقام بگیرد.

 

«قوه قضائیه در اصل افرادی هستند که به هیئت مرگ معروف‌ بودە و تنها حکم صادر می‌کنند»

پروین آزاد با اشارە بە نقش قوەی قضائیە در اجرای حکم اعدام‌ها و با تأکید بر اینکە قوە قضائیە بعد از خامنەای مهمترین تصمیم‌گیری را در ایران برعهده دارد گفت: قوه قضائیه در اصل افرادی هستند که به هیئت مرگ معروف‌اند و تنها حکم صادر می‌کنند و برایشان هم مهم نیست طرف سیاسی باشد، مطالبات کارگری داشته باشد و یا فردی باشد کە قتل غیر عمد انجام داده یا جرم غیرعمد مرتکب شده باشد. اعدام در همه جای دنیا محکوم است و این قتل‌ها و اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی انجام می‌دهد، قتل حکومتی است.

 وی ادامە می‌دهد: قوە قضائیە بدون اینکه این معترضین یا محکومین وکیل داشته باشند حکم آنها را صادر می‌کند در حالیکە طبق قانون آنها حق دسترسی بە وکیل را دارند، اما این اجازه را ندارند و درصورتی وکیل به آنها تعلق می‌گیرد که از طرف خود  قضات باشد و  وکیلی هم که از طرف این‌ها انتخاب می‌شود مسلما وکیلی است که در راستای سیاست جمهوری اسلامی عمل می‌کند و نە تنها از موکلینش دفاع نمی‌کند بلکە علیە آنها اقدام می‌کند، این سیاست قوه قضاییه بوده از نخستین روز  تشکیل جمهوری اسلامی و در عرض این ۴۴ سال تاکنون ادامە دارد.

 

«تنها اتحاد مردم در کف خیابان‌‌ها می‌تواند دولت‌ها را قانع کند کە این رژیم را نمی‌خواهند»

پروین آزاد واکنش و فشارهای سازمان‌های حقوق بشری و سیاستمداران خارجی و تأثیرات آنها بر جلوگیری از جنایات ایران را مورد ارزیابی قرار دادە و گفت: واکنش خارج از ایران بی‌تأثیر نیست چون اکنون شرایط ۴۰ سال پیش نیست و ارتباطات بیشتر شده و بر داخل ایران تأثیر دارد و همینطور اعتراضاتی که در ایران شکل می‌گیرد در خارج تأثیرگذار است، در واقع این‌ها از همدیگر جدا نیست. ارتباطات خیلی قوی شده و سریع اطلاعات منتشر می‌شود ولی در درجه اول اتحاد خود مردم در ایران و در کف خیابان‌هاست،  مردم در ایران فقط به وسیله صدای اعتراضات‌شان در کف خیابان می‌توانند کشورهای دیگر را قانع کنند که ما همچین رژیمی را نمی‌خواهیم و این رژیم نماینده ما مردم ایران نیست.

وی می‌گوید: کشورهای خارجی در درجه اول به فکر منافع اقتصادی و سیاسی خودشان هستند و ما مردمی که در خارج از ایران هستیم با استفادە از اعتراضات خیابانی می‌توانیم آنها را تحت فشار قرار دادە و از این طریق سفارت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای خارجی بستە و اخراج نمایندگان ایران از سازمان ملل حاصل شود.

وی در پایان سخنان خود می‌گوید: ما باید به این دولت‌ها نشان دهیم که مردم ما در ایران در کف خیابان مخالفین رژیم‌اند و این رژیم انتخاب ما نیست ما حق انتخاب داریم حق انتخاب یک حکومت سکولار و دمکراتیک. شعار «زن زندگی آزادی» که از زمان انقلاب ژینا شکل گرفت به شعار زن یعنی نە به این حکومت اسلامی و شعار زندگی یعنی اینکه ما زندگی انسانی و بدون وجود حکومت اسلامی و آزادی  که بتوانیم خودمان تصمیم بگیریم.