مادران شنگال: شهدایمان با جان خود بە ما آزادی بخشیدند

مادران شنگال با اشارە بە دو تن از مبارزین با نام کیندا زین و برچم تورچل اعلام کردند: شنگال با مبارزەی آنان مقاومت می‌کند. آنها هم انقلابیون و هم پیشگامان مبارزات زنان کورد را معلمان زندگی توصیف کردە و تأکید کردند که راه آزادی زنان را ادامه می‌دهند.

 

امیرە زوزان

شنگال- روز ٣٠ دسامبر، جانباختن برچم تورچل (هبرزا اوزدوراک) و کیندا زین (فاطمە اونور)، در یکی از روزهای سال ٢٠٢٢ در حملات دولت اشغالگر ترکیه در مناطق مدیا تایید شد. این دو انقلابی ٣٠ سال است که در بسیاری از مناطق کوردستان می‌جنگند و در سال ٢٠١۴ با همرزمان خود برای نجات جامعە‌ی ایزدی از نسل‌کشی به شنگال رفتە و طی مدتی با زنان ایزدی بە فعالیت و مبارزە پرداختند. در همین رابطە مادران ایزدی با خبرگزاری ما گفت‌وگو کردە و اعلام کردند کە کیندا زین و برچم تورچل معلم زندگی آزاد زنان ایزدی شده‌اند.

 

«برای سازماندهی زنان بە شنگال آمد»

وزحە رشو که مدتی با کیندا زین همسنگر بود با تسلیت به خانوادەی این دو انقلابی گفت: ما در شخص رفیق کیندا زین به همه شهدا ادای احترام کردە و به خانواده‌ی وی تسلیت می‌گوییم. کیندا زین پس از نسل‌کشی بە شنگال آمد تا زنان را برای آزادی سازماندهی کند. بعد از اینکه رفیق کیندا نیروی زنانه رهبر آپو را به همه زنان ارائە کرد بار دیگر به کوه‌های آزاد کوردستان رفت و در صف مبارزین به شهادت رسید، به همه شهدایی که برای زندگی آزادانه تلاش کردند ادای احترام می‌کنم.

 

«او معلم زندگی من بود»

وزحە در گفتەهایش کیندا زین را معلم زندگی خود توصیف کرد و گفت: از زمانی که رفیق کیندا به شنگال آمد، من و او با هم کار کردیم و با زنان ایزدی بسیار صمیمی شدیم. او همیشه می‌گفت که دیگر اجازه نمی‌دهم داعش یا هیچ نیروی دیگری به ایزدی‌ها حمله کند. می‌گفت باید در مقابل کسانی که به آنها خیانت کردند بایستند و با قدرت و توانایی خود آنها را شکست دهند. وقتی رفیق کیندا کوەهای شنگال را ترک کرد شنگال را به من سپرد و گفت که تا آخرین قطرەی خون اجازه نمی‌دهیم مادران ایزدی ما رنج بکشند.

 

«به لطف انقلابیون احساس آزادی می‌کنیم»

وزحە رشو در پایان سخنان خود از تمامی انقلابیونی که در راه آزادی جان باختند یاد کرد و گفت: ما هرگز فراموش نمی‌کنیم که شهدا برای ما به خصوص برای مادرانمان چه کرده‌اند، ما هر کاری از دستمان بر بیاید انجام می‌دهیم، همیشە راە آنها را ادامە دادە و هرگز عقب نمی‌کشیم.

 

«ما به اندازه درد شهادتشان قوی هستیم»

عمشە کورکورکی، یکی از اعضای جنبش آزادی زنان آزادی- تاژ، با بیان اینکه آنها هرگز فداکاری‌های این شهدا را فراموش نخواهند کرد گفت: این رفقا برای جامعەی ما خیلی جنگیده‌اند و در شنگال فعالیت و مبارزه گسترده‌ای کرده تا ما بتوانیم قدرت خود را بیابیم. هزاران مبارز در شنگال بودند و اکنون به شهادت رسیده‌اند، ما از شهادت آنها که جان خود را برای ما فدا کردند بسیار ناراحت هستیم، یک بار دیگر یاد آنان را گرامی داشتە و به خانواده‌هایشان تسلیت می‌گوییم.