عفو بین‌الملل: جمهوری اسلامی اصول دادرسی عادلانە را نقض می‌کند

سازمان عفو بین‌الملل با ارسال نامەای بە رئیس قوەی قضائیەی ایران خواستار توقف فوری احکام اعدام شدە است.

مرکز خبر- روز سەشنبە ١٨ بهمن، سازمان عفو بین‌الملل در نامەای سرگشادە بە محسن اژەای رئیس قوەی قضائیە، ضمن درخواست برای توقف فوری احکام اعدام، خواهان آزادی تمام معترضین در بند شد.

 در نامە سازمان عفو بین‌الملل اسامی ١۴ معترض با هویت عرشیا تکدستان، جواد روحی، ابراهیم نارویی، کامبیز خروت، مجید کاظمی، منوچهر مهمان‌نواز، منصور دهمردە، محمد بروغنی، مهدی بهمن، مهدی محمدی‌فرد، محمد قبادلو، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و شعیب میربلوچ زهی ریگی کە در خطر اعدام هستند منتشر شدە است.

همچنین بە نام پنج تن دیگر با هویت سهند نورمحمد‌زادە، حمیدە قرەحسنلو، حسین محمدی، رضا آریا و ماهان صدرات مدنی کە حکم اعدام آنها لغو و پروندەهایشان بە دادگاە بدوی ارجاع دادە شدە و در خطر صدور مجدد حکم اعدام قرار دارند نیز اشارە شدە است.

سازمان عفو بین‌الملل در ادامە خواستار لغو حکم اعدام سە معترض دیگر با نام‌‌های سعید شیرازی، ابوالفضل مهری حسین حاجیلو، محسن رضازادە قراگلو شدە و از محسن اژەای درخواست کردە است تا بە ناظران مستقل اجازەی شرکت در محاکمەهای مرتبط با اعتراضات را بدهد و مجازات اعدام را برای معترضان تعلیق کند.   

همچنین سازمان عفو بین‌الملل مقام‌های حکومت ایران را بە اخذ اعتراف اجباری از معترضین از طریق شکنجه‌ها و آزارهای جنسی مانند شلاق، شوک الکتریکی، اعدام ساختگی، تجاوز و خشونت‌های جنسی متهم کردە و اعلام کردە است دستگاە قضایی جمهوری اسلامی اصول دادرسی عادلانە را نقض کردە است.