انتقال آرمیتا پاویر به بیمارستان

آرمیتا پاویر، دانشجوی رشته زیست شناسی مولکولی دانشگاه مدنی تبریز، در پی اعتصاب غذا و وخامت حالش، به بیمارستان "امام رضا" منتقل شده است.

مرکز خبر- بر ا‌ساس گزارش‌های منتشر شدە، شامگاە یکشنبە ٢٨ آبان، آرمیتا پاویر دانشجوی رشته زیست‌شناسی مولکولی دانشگاه مدنی تبریز و یکی از بازداشت‌شدگان انقلاب «ژن ژیان ئازادی»، در پی اعتصاب غذا و وخامت حالش به بیمارستان امام رضای تبریز منتقل شده است.

طبق خبرهای منتشر شدە، آرمیتا پاویر کە شانزدە روز پیش دست به اعتصاب غذا زده بود از دو روز پیش نیز از نوشیدن مایعات خودداری کردە است.

آرمیتا پاویر، مهرماە در زندان مرکزی تبریز در اعتراض به شرایط زندان و بی‌توجهی به خواسته‌هایش اقدام به اعتصاب غذا کرده بود که با وعده مسئولان زندان مبنی بر رسیدگی به وضعیت حقوقی و شرایط نگهداری‌اش، به اعتصاب خود پایان داد، سپس از  ١٢ آبان ماه به نشانه اعتراض بە عدم رسیدگی بە خواستەهایش مجددا دست بە اعتصاب غذا زد.

گفتنی‌ست آرمیتا پاویر  ۹ آبان سال گذشتە در جریان انقلاب «ژن ژیان ئازادی»، جلو دانشگاه مدنی تبریز بازداشت و  ۱۷ آذر ماه همان سال، با قید وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی تبریز، به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

 وی ٧ تیر ماه سال جاری نیز، برای ساعاتی بازداشت و پس از بازجویی آزاد شد. سپس  ۳۰ شهریور ماە نیز مجددا بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.