پاک کنی بازم مینویسم

شعار نویسی‌های روی دیوارهای شهر دیواندرە خبر از دل ناآرام مردمانی دارد که سال‌هاست زیر پرچم دیکتاتوری آزادی را از ته دل فریاد می‌زنند. باوجود تلاش مستمر حاکمیت برای پاک کردن شعارهای انقلابی در سطح شهر، جوانان و زنان انقلابی دیواندره به شعارنویسی بر دیوارها و معابر ادامه می‌دهند. و هر بار که شعاری را خط میزنند درواقع آن را پررنگ تر می‌کنند.
در این میان شعارهایی همچون «ژن ژیان ئازادی» نوید فروکش نکردن انقلاب  آزادی در میان مردم می‌باشد.