وضعیت خط فقر و گروەهای مختلف درآمدی با عنوان پایش فقر در سال ١۴٠٠