نرخ تورم نقطەای در تیرماە ۱۴۰۱ براساس اعلام مرکز آمار ایران

خانوارهای ایرانی در تیر ماە ۱۴۰۱ بە طور میانگین ۵۴درصد بیشتر از تیرماە ١۴٠٠ برای کالاها و خدمات یکسان هزینە کردەاند.