افزایش ۴درصدی آمار کولبران کشتە شدە در سال ١۴٠١ نبست بە سال ١۴٠٠